Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

© Ảnh : Trí Dũng – TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.04.2021
Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 cho thấy, qua 5 năm hoạt động, Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ tư vấn, tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác lý luận chính trị, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch HĐLL Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

© Ảnh : Văn Điệp - TTXVN Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tặng hoa đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.
Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.04.2021
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tặng hoa đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Theo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Lý luận Trung ương đã thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, cung cấp cơ sở khoa học, góp phần giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoạch định đường lối, chủ trương, đường lối phát triển đất nước.

Bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Danh sách mới nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII

Bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thực tiễn phát triển đất nước, Hội đồng Lý luận Trung ương đã xây dựng 14 báo cáo tư vấn có chất lượng; trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tiểu ban văn kiện. Hội đồng cũng tập trung làm rõ những bất cập, hạn chế, những điểm nghẽn cản trở sự phát triển của đất nước trên cơ sở đó đề xuất bổ sung, hoàn thiện quan điểm, chủ trương, định hướng phát triển; góp phần cung cấp luận cứ khoa học giúp Trung ương, Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng.

Hội đồng đã thực hiện tốt kết quả Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, hoàn thành tốt nhiệm vụ tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011). Hội đồng Lý luận Trung ương cũng tích cực, chủ động tham gia xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.04.2021
Sau quyết định nhân sự của Bộ Chính trị Việt Nam, Ban Bí thư gồm những ai?

Qua 5 năm hoạt động, Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ tư vấn, tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác lý luận chính trị, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; khẳng định việc thành lập, củng cố Hội đồng Lý luận Trung ương là chủ trương đúng đắn của Đảng.

“Hội đồng đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, chất lượng, hiệu quả hoạt động được bảo đảm và nâng lên rõ rệt, đặc biệt là chất lượng các báo cáo tư vấn, góp phần giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, kết luận sát thực tiễn, kịp thời”, báo cáo nêu rõ.

Trên cơ sở tổng kết nhiệm kỳ qua, các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhất trí cho rằng, trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng cần bám sát Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII để chủ động tham mưu về lý luận chính trị giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, kết luận cụ thể hóa văn kiện Đại hội XIII và chuẩn bị dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025; tổng kết 40 năm đổi mới, góp phần hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tổng kết những vấn đề lý luận, thực tiễn qua 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; chuẩn bị cho tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, trong đó có 20 năm thực hiện Cương lĩnh 2011.

© Ảnh : Trí Dũng – TTXVNHội đồng Lý luận Trung ương triển khai công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.04.2021
Hội đồng Lý luận Trung ương triển khai công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngoài ra, Hội đồng cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế về lý luận và hợp tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận với một số ban, ngành, địa phương; tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021. Những đóng góp tích cực, tâm huyết của các thành viên Hội đồng, các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận cả nước cũng như sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan, ban, bộ, ngành, đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng.

Đề cập phương hướng công tác của Hội đồng trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trước hết, Hội đồng Lý luận Trung ương cần nhận thức sâu sắc và nỗ lực hơn nữa, khắc phục bằng được những hạn chế, thiếu sót, nhất là hạn chế về chất lượng, hiệu quả tư vấn ở tầm quan điểm, chiến lược, đường lối về lý luận chính trị.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thay mặt BCHTW khóa XIII phát biểu ý kiến. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta đã thành công rất tốt đẹp"

Tổng Bí thư gợi mở thêm một số vấn đề cần lưu ý trong thời gian tới, trước hết cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc yêu cầu công tác lý luận chính trị trong thời kỳ mới. Theo đó, Đại hội XIII của Đảng đã xác định tầm nhìn chiến lược và lộ trình, bước đi rất cụ thể để phát triển đất nước trong 5 năm, 10 năm, 25 năm tới. Bối cảnh quốc tế và yêu cầu phát triển bứt phá của đất nước trong thời kỳ mới đòi hỏi Đảng phải tiếp tục đổi mới tư duy phát triển trên cơ sở phát huy tiềm năng, vị thế, điều kiện thực tiễn Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, thời đại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, với trách nhiệm được giao, Hội đồng Lý luận Trung ương cần chủ động, thể hiện tốt vai trò là đầu mối phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy địa phương, các cơ quan và đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận chính trị cả nước trong hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận.

“Hội đồng phải xây dựng được cơ chế và môi trường thảo luận, tranh luận, đối thoại lý luận trên tinh thần khoa học, dân chủ, cầu thị; thật sự trân trọng những ý tưởng, những đề xuất lý luận có giá trị, hữu ích cho sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và cho quốc kế dân sinh”, Tổng Bí thư nói.

Cùng với đó, Hội đồng Lý luận Trung ương cần phát huy dân chủ, tự do tư tưởng trong nghiên cứu lý luận vì lợi ích của đất nước, dân tộc; đồng thời chủ động, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các luận điểm phản động, thù địch, xuyên tạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Hội đồng Lý luận Trung ương đã có nhiều thành tích trong công tác xây dựng và hoàn thiện các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала