02:02 11 Tháng Tư 2021
Lịch sử Hoa Kỳ vi phạm và xé bỏ các thỏa thuận quốc tế then chốt
© Sputnik

Sputnik chọn ra những vi phạm tệ hại nhất của phía Hoa Kỳ với các cam kết quốc tế.

Từ khóa:
Hoa Kỳ

Nhiều thông tin đồ họa hơn