04:52 04 Tháng Tám 2021
Chính trị
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Bộ Chính trị vừa trình Trung ương thảo luận phương án giới thiệu, bổ sung nhân sự cấp cao, lãnh đạo một số cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ mới 2021-2026.

Ngày làm việc thứ ba, Hội nghị Trung ương 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cũng thảo luận về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới.

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 3

Trong ngày làm việc thứ 3 của Hội nghị Trung ương 3, Bộ Chính trị đã có tờ trình về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba của Hội nghị Trung ương 3 khoá XIII, nhiều nội dung quan trọng đã được thảo luận.

Theo đó, chương trình làm việc buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại Hội trường thảo luận dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XIII; dự thảo Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại tổ thảo luận dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng; dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Bộ Chính trị trình Trung ương bổ sung nhân sự một số chức danh lãnh đạo

Chiều nay, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại Hội trường thảo luận dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng; dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; về việc giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận. Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại tổ thảo luận về các nội dung trên.