• Hàng trăm ngôi nhà được xây dựng trên đất lấn chiến do Cty 319/BQP quản lý.