• Dan (Daniel) Kritenbrink
  • Daniel Kritenbrink
  • Đại sứ Mỹ Ted Osius và ông Daniel Kritenbrink, người được Tổng thống Trump đề cử giữ chức kế nhiệm ông Osius.
  • Dan (Daniel) Kritenbrink