• Các bị cáo tại phiên tòa.
 • Bị Cáo Bùi Mạnh Quốc
 • Toàn cảnh phiên tòa.
 • Xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương
 • Bị cáo Đỗ Anh Tuấn tại tòa.
 • Bác sĩ Hoàng Công Lương ra về sau khi tòa tuyên hoãn.
 • Các bị cáo tại phiên tòa.
 • Ông Trương Qúy Dương được người thân đưa về sau phiên tòa
 • Bác sĩ Hoàng Công Lương ra về sau khi tòa tuyên hoãn.
 • Bác sĩ Lương
 • Xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương
 • Bị cáo Trương Quý Dương
 • Ông Trương Quý Dương.
 • Hoàng Công Lương
 • Bác sĩ Hoàng Công Lương
 • Bác sĩ Hoàng Công Lương
 • Hoàng Công Lương
 • Bác sĩ Hoàng Công Lương
 • Bác sĩ Hoàng Công Lương
 • Bác sĩ Hoàng Công Lương ra về sau khi tòa tuyên hoãn.