• Ông Trầm Bê tại tòa
 • Ông Phạm Công Danh
 • Ông Dương Công Minh
 • Bà Hứa Thị Phấn
 • Lý Điền Sơn
 • Ông Trầm Bê tại tòa
 • Ông Trầm Bê
 • Bị cáo Phạm Công Danh.
 • Ông Trầm Bê tại tòa
 • Ông Phạm Công Danh
 • Ông Trần Bắc Hà
 • Ông Phạm Công Danh
 • Ông Trần Bắc Hà
 • Trần Bắc Hà
 • Ông Trần Bắc Hà.
 • Ông Trầm Bê tại tòa
 • Ông Trần Bắc Hà.
 • Các bị cáo trước phiên xử
 • Ông Trần Bắc Hà.
 • Ông Phạm Công Danh