• Quốc kỳ Việt Nam
  • Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang
  • Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang
  • Trương Tấn Sang
  • Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang
  • Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Tổng bí thư TW ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng