• Nga và Việt Nam ký Hiệp định tiếp tục hợp tác khai thác dầu khí trên lãnh thổ Nga
  • Phó Thủ tướng Arkady Dvorkovich