• Xe tăng T-90
    17:02 09.02.2016

    Quân đội Thái Lan ưa xe tăng Nga T-90

  • Tổ lái xe tăng T-90 ở Bắc Ossetia
    12:43 09.02.2016Ảnh8

    Xe tăng Nga T-90