03:35 22 Tháng Sáu 2021
Việt Nam
URL rút ngắn
Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (92)
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Bốn dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng được công bố toàn văn, xin ý kiến nhân dân từ hôm nay 20/10.

Hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của Việt Nam, dự thảo báo cáo chính trị xác định mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là CHXHCN VN), Việt Nam là nước phát triển, thu nhập cao.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm 2001 - 2025 đạt khoảng 6,5 - 7%/năm. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 - 5.000 USD.

Phát biểu tại hội nghị Trung ương hồi đầu tháng 10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, dự thảo báo cáo chính trị lần này dành ra một mục riêng đề cập đến 5 quan điểm chỉ đạo; nhấn mạnh không chỉ "kiên định và vận dụng" mà còn phải phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Dự thảo báo cáo chính trị đề ra 12 định hướng phát triển đất nước trong thời kỳ chiến lược 10 năm 2021 - 2030, sáu nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá chiến lược và các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới, phát triển các ngành, lĩnh vực cụ thể.

Trong đó, ba đột phá chiến lược do đại hội lần thứ XI, XII xác định có ý nghĩa, giá trị lâu dài, vẫn còn nguyên giá trị nhưng đã được bổ sung, cụ thể hoá cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới. Các đột phá chiến lược này gồm: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội.

Theo ông Phùng Hữu Phú, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, những điểm mới của dự thảo văn kiện đại hội XIII "không phải do Bộ Chính trị, Trung ương hay tổ biên tập nghĩ ra, mà là sản phẩm của đòi hỏi khách quan". "Rất mong nhân dân, các nhà khoa học đóng góp thêm những điểm mới đã đúng chưa, đã phù hợp chưa? Cần phải bổ sung, điều chỉnh nội dung gì?", ông Phú nói.

Dự thảo văn kiện được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc thông qua hội thảo, tọa đàm, hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức chính trị xã hội, học viện, nhà trường và cơ quan, đơn vị nhà nước. Người dân có thể tham gia góp ý trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị xã hội, các hội thảo, tọa đàm khoa học; hoặc gửi thư góp ý kiến tới cấp ủy đảng các cấp và các cơ quan báo chí.

Các dự thảo văn kiện được công bố lấy ý kiến nhân dân gồm:

  •  Báo cáo chính trị tại đại hội XIII của Đảng;
  •  Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030;
  •  Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025;
  • Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.
Chủ đề:
Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (92)