Quy tắc sử dụng tư liệu trên các trang web của Hãng Phát thanh Quốc gia Nga “Tiếng nói nước Nga”

1. Điềukhoản chung

1.1. Quy tắc sử dụng tư liệu đăng tải trên các trang web của Hãng Phát thanh Quốc gia Nga “Tiếng nói nước Nga” (sau đây gọi là “Quy tắc sử dụng”, “Qui tắc”) chi phối các thủ tục và điều kiện để sử dụng tư liệu đăng tải trên các trang web của Hãng Phát thanh Quốc gia Nga “Tiếng nói nước Nga” (sau đây gọi là “Hãng”), kể cả các cổng thông tin, các phân mục, các trang (sau đây gọi là “Các trang web của Hãng”) bao gồm: http://rus.ruvr.ru/, http://albanian.ruvr.ru/,http://english.ruvr.ru/, http://arabic.ruvr.ru/, http://bengali.ruvr.ru/, http://bulgarian.ruvr.ru/,http://hungarian.ruvr.ru/, http://vietnamese.ruvr.ru/, http://greek.ruvr.ru/, http://dari.ruvr.ru/,http://spanish.ruvr.ru/, http://italian.ruvr.ru/, http://radiovr.com.cn/, http://korean.ruvr.ru/,http://kurdish.ruvr.ru/, http://mongolian.ruvr.ru/, http://german.ruvr.ru/, http://norwegian.ruvr.ru/,http://persian.ruvr.ru/, http://polish.ruvr.ru/, http://portuguese.ruvr.ru/, http://pashto.ruvr.ru/,http://romanian.ruvr.ru/, http://serbian.ruvr.ru/, http://slovak.ruvr.ru/, http://turkish.ruvr.ru/,http://urdu.ruvr.ru/, http://finnish.ruvr.ru/, http://french.ruvr.ru/, http://hindi.ruvr.ru/, http://czech.ruvr.ru/,http://swedish.ruvr.ru/, http://japanese.ruvr.ru/. (Danh sách có thể thay đổi. Trong trường hợp có trang web nào đó không liệt kê trong danh sách này, nhưng nội dung cho thấy rõ là thuộc về Hãng thì cũng cần chấp hành theo “Quy tắc sử dụng”).

1.2. Trước khi sử dụng tư liệu đăng tải trên các trang web của Hãng, nhất thiết phải đọc văn bản Quy tắc.

1.3. Những điều mục của Quy tắc này có thể được dịch sang các thứ tiếng khác và đăng tải trên trang web của Hãng bằng ngôn ngữ tương ứng. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Nga và bản chuyển ngữ của Quy tắc, cần thi hành các điều khoản như trong bản tiếng Nga của Quy tắc.

 

2. Khái niệm và định nghĩa cơ bản

2.1. "Trang web" là tập hợp thông tin đăng tải trong mạng thông tin viễn thông "Internet" (sau đây gọi là Internet), truy cập hợp pháp bởi bên thứ ba theo địa chỉ cụ thể (Uniform Resource Locator - «URL») và tên miền tương ứng của nó (kể cả tên miền phụ ), mà chủ sở hữu là Hãng.

Người sử dụng” là bất kỳ pháp nhân nào có quyền truy cập hợp pháp vào các trang web của Hãng như nêu trong điều mục 1.1. của Quy tắc có hiệu lực với các thể nhân, hoặc pháp nhân, nhưng không hạn chế với các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông điện tử, báo chí, các trang web Internet (cổng thông tin, trang điện tử, blog), có đăng ký cũng như không đăng ký với tư cách phương tiện truyền thông, các cơ chế tập hợp thông tin v.v...

2.3. Tư liệu” là bất kỳ thông tin (trong đó kể cả nhạc, văn bản, hình ảnh, đồ họa, thông tin-đồ họa, âm thanh, video, sản phẩm nghe-nhìn và các tư liệu khác) được đăng tải trên các trang web của Hãng.

2.4. Nhữngtư liệumới” là thông tin về các sự kiện thuần túy có tính thời sự.

2.5. “Tư liệu thôngtin văn bản” là những bài phân tích được đăng tải dưới dạng văn bản trên các trang web của Hãng, có tính chất cung cấp thông tin.

2.6. Tư liệutácquyền” là những bài viết đăng tải trên các trang web của Hãng trong mọi hình thức, là tác phẩm gốc của tác giả, có tính chất văn hóa, giáo dục, giải trí hay bất kỳ tính chất khác.

2.7. “Sửdụngtư liệu” là sao chép, lưu trữ, phân phát, hiển thị công khai, phát thanh phát sóng theo cáp, phổ biến thông tin đại chúng, dịch thuật, cải biến và những phương thức sử dụng khác có thể, theo qui định trong pháp luật hiện hành của Liên bang Nga, như điều 1270 của Bộ luật Dân sự Liên bang Nga.

2.8. “Đườngdẫnsiêuliên kết” là phân khúc của tài liệu-HTML trỏ đến một tập tin hoặc trang khác, có thể bố trí trên trang web trong mạng Internet và đường dẫn đầy đủ (URL) tới tập tin hoặc trang này.

2.9. “RSS-Gửi” là hình thức gửi thông tin dưới dạng băng tin tức, thông báo bài viết, những thay đổi trong các blog và v.v..., thu thập, xử lý và đề xuất cho người truy cập các chương trình tập hợp đặc biệt hoặc dịch vụ trực tuyến với hình thức thuận tiện.

 

3. Sử dụng tư liệutrêncáctrang web củaHãng

3.1. Chỉ được sử dụng tư liệu đăng trên các trang web của Hãng với điều kiện có sự đồng ý sơ bộ bằng văn bản của Hãng hoặc trên cơ sở thỏa thuận với Hãng, ngoại trừ những trường hợp đặt ra trong Quy tắc này.

3.2. Những tư liệu đăng tải trên các trang web của Hãng nhưng không phải là sản phẩm của Hãng hoặc làm theo đơn đặt hàng của Hãng (có chỉ dẫn rõ ràng đến nhà sản xuất khác hoặc nguồn vay mượn khác v.v...) bị cấm sử dụng nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Hãng cấp trong trường hợp Hãng được sự đồng ý của bên giữ bản quyền để cho phép sử dụng những tư liệu như vậy.

 

4. Sử dụng tư liệu trêncơ sở miễn phí

4.1. Sử dụng tư liệu đăng tải trên các trang web của Hãng, ngoại trừ phân phát bằng bất kỳ phương tiện được qui định bởi pháp luật và Quy tắc này (không áp dụng cho trường hợp trích dẫn), có thể không cần sự đồng ý bằng văn bản của Hãng và trên cơ sở miễn phí, kể cả trong các blog và mạng xã hội, với điều kiện người sử dụng là thể nhân mà việc sử dụng chỉ thuần túy cho mục đích riêng và không nhằm tạo ra lợi nhuận.

4.2. Việc sử dụng các thông tin văn bản tư liệu của Hãng ngoại trừ trường hợp đã quy định tại mục 4.1. của Quy tắc, là được phép mà không cần sự đồng ý bằng văn bản và trên cơ sở miễn phí chỉ trong những trường hợp sau đây:

4.2.1. cho trang web của các tổ chức từ thiện và các cơ sở giáo dục mọi thể loại;

4.2.2. làm tư liệu chỉ dẫn công cộng miễn phí, giáo dục khai sáng, làm tài nguyên đất nước học điện tử.

4.3. Việc sử dụng các tư liệu văn bản thông tin của các tổ chức tôn giáo trên cơ sở miễn phí chỉ có thể thực hiện sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Hãng.

4.4. Các tư liệu tin tức cho phép bất kỳ người nào cũng được dùng mà không cần có sự đồng ý bằng văn bản của Hãng và trên cơ sở miễn phí. Trong đó người sử dụng có trách nhiệm nhất thiết phải dẫn nguồn và cài đặt đường dẫn siêu liên kết trỏ đến trang web của Hãng là nơi đã lấy tư liệu. Đường dẫn liên kết cần được đặt trực tiếp trên trang có tin tức đã lấy từ nguồn của Hãng.

4.5. Việc sử dụng tư liệu tác quyền đăng tải trên các trang web của Hãng, ngoại trừ các trường hợp quy định trong mục 4.1. của Quy tắc, chỉ có thể được sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Hãng.

 

5. Nhữngthểloạisửdụng khác

5.1. Việc sử dụng thương mại với các tư liệu đăng tải trên các trang web của Hãng chỉ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng với Hãng. Chi phí sử dụng mỗi tư liệu cụ thể tùy theo thỏa thuận của các bên. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, Hãng có thể cho phép sử dụng miễn phí các tư liệu.

5.2. Chỉ được sử dụng các thông tin-đồ họa và tư liệu ảnh đăng tải trên các trang web của Hãng, ngoại trừ mục 4.1. của Quy tắc, nếu có sự cho phép bằng văn bản của Hãng hoặc trên cơ sở hợp đồng với Hãng, cũng như kèm theo trách nhiệm bắt buộc đăng tải logo của Hãng và đường dẫn liên kết trỏ đến trang web nguồn của Hãng.

5.3. Chỉ được sử dụng nhạc nền, âm thanh, video, sản phẩm nghe-nhìn và các tư liệu khác, ngoại trừ mục 4.1. của Quy tắc, nếu có sự đồng ý bằng văn bản của Hãng hoặc theo hợp đồng với Hãng. .

5.4. Trong trường hợp cần sử dụng các tư liệu đăng tải trên các trang web của Hãng mà bản quyền thuộc sở hữu của bên thứ ba, người dùng cần hỏi ý kiến của chủ sở hữu tương ứng của những tư liệu đó, trừ khi Hãng đã có sự đồng ý của người giữ bản quyền để cho phép sử dụng các tài liệu như vậy.

 

6. Nghĩa vụ của người sử dụng tư liệu

6.1. Đăng rõ xuất xứ và dường dẫn liên kết trỏ đến nguồn lấy tư liệu.

6.1.1. Đòi hỏi chung khi lập xuất xứ và đường dẫn liên kết đến nguồn lấy tư liệu:

- Chỉ ra trang nhà của website bằng ngôn ngữ tương ứng thuộc Hãng, như nêu trong mục 1.1. của Quy tắc, hoặc địa chỉ trang hay là tập tin cụ thể của trang web thuộc Hãng, nơi lấy tư liệu, và ghi rõ tên “Hãng Phát thanh Quốc gia Nga “Tiếng nói nước Nga”;

– Xuất xứ cần truy cập được để có thể hiển thị và tiếp nhận. Các đường dẫn siêu liên kết cần ở chế độ kích hoạt và tiếp cận được để truy cập tới nguồn lấy tư liệu bố trí trên trang web của Hãng, và cần có ký hiệu chỉ mục phổ biến của những trang web tìm kiếm thông thường trên mạng Internet. Không được đặt những rào cản khác đối với địa chỉ ký hiệu tìm kiếm xuất xứ này, bao gồm cả trường hợp trang đăng liên kết không bị cấm dẫn đến chỉ mục trong tập tin robots.txt, cũng như trong bản thân trang mà đường dẫn siêu liên kết không nên mô tả bằng dạng thẻ <noindex>, và không có thuộc tính «nofollow».

6.1.2. Khi sử dụng tư liệu vay mượn trên các phương tiện truyền thông điện tử, trên các trang của trang web, trong tập tin điện tử hoặc các hình thức điện tử khác, người dùng trong mỗi trường hợp nhất thiết phải chỉ rõ xuất xứ của tư liệu dưới dạng lập đường dẫn siêu liên kết kích hoạt trỏ đến nguồn vay mượn tư liệu của Hãng.

6.1.3. Khi sử dụng tư liệu trong các ấn phẩm, sách hoặc những hình thức khác (giấy, phim và v.v...), trong mỗi trường hợp, người sử dụng nhất thiết phải chỉ rõ xuất xứ (cung cấp liên kết) trỏ đến nguồn dưới dạng trang chính của website của Hãng và ghi rõ tên Hãng Phát thanh Quốc gia Nga “Tiếng nói nước Nga”, hoặc trỏ đến trang (phần, tập tin, trang) của Hãng, nơi đã lấy tư liệu.

6.1.4. Khi sử dụng tư liệu vào văn bản, xuất xứ và đường dẫn siêu liên kết phải do người sử dụng thực hiện ngay trong đoạn đầu tiên của văn bản có tư liệu lấy từ trang web của Hãng, hoặc chú thích trực tiếp dưới tư liệu văn bản được sử dụng. Cỡ chữ ghi xuất xứ hay đường dẫn siêu liên kết không nhỏ hơn so với cỡ chữ trong văn bản có sử dụng tư liệu lấy từ các trang web của Hãng.

6.2. Chỉ có thể sử dụng tư liệu của Hãng nhận từ nguồn thứ cấp kèm với dẫn xuất xứ nguồn đầu tiên, như trong mục 6.1.1 - 6.1.4. của Quy tắc, nếu việc sử dụng đó không vi phạm quyền của chủ sở hữu tư liệu.

6.3. Đảm bảo tính chính xác khi sao chép.

6.3.1. Khi sử dụng các tư liệu đăng tải trên các trang web của Hãng bằng các phương tiện như ghi trong Quy tắc, không được chế biến tư liệu nào đó, ngoại trừ cắt bớt rút gọn văn bản tư liệu. Chỉ được phép rút gọn tư liệu văn bản nếu như động tác cắt bớt không dẫn đến làm thay đổi sai lệch ý tưởng của tư liệu văn bản này.

6.3.2. Khi sử dụng tư liệu khác (trừ văn bản) chỉ có thể chỉnh lý cải biên tư liệu nếu được sự cho phép bằng văn bản của Hãng.

6.3.3. Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về sự biến dạng sai lệch ý tưởng của tư liệu, nảy sinh do hệ quả sao chép không chính xác.

6.3.4. Nghiêm cấm việc đưa vào RSS-Gửi những tin nhắn hay thông điệp sao chép nhân bản các thông báo của Hãng.

6.3.5. Khi sử dụng các tư liệu trong dạng RSS-Gửi, cấm người sử dụng không được ghi mốc thời gian khác đi hoặc sớm hơn thời điểm phát hành các tư liệu liên quan trên trang web của Hãng.

 

7. Điều khoản kết

7.1. Hãng hoàn toàn có quyền vào bất cứ lúc nào sửa đổi Quy tắc mà không cần thông báo cho người sử dụng. Bất kỳ sự thay đổi nào đều đăng tải trên các trang web của Hãng Công ty và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải như vậy.

7.2. Về mọi vấn đề liên quan với việc sử dụng tư liệu đăng tải trên các trang web (kể cả trên cơ sở thu phí), mua lại bản quyền tái sản xuất và phát sóng phát hình các tư liệu âm thanh và video, ký kết hợp đồng, thanh toán và cung cấp bản sao tư liệu, đề nghị liên lạc theo địa chỉ distrib@ruvr.ru hoặc theo điện thoại +7 (495) 950-63-40.


Đọc toàn văn: http://rus.ruvr.ru/regulation/