Widgets Magazine
Bình chọn

Bạn có cho rằng Việt Nam rất phù hợp để tổ chức chặng đua Công thức 1 vào năm 2020?

  • 46.9% (23)
  • Không
    51.1% (25)
  • Tôi không biết
    2.0% (1)
Bình chọn: 50