Widgets Magazine
Bình chọn

Bạn đánh giá như thế nào về kết quả Kỳ họp thứ sáu của Quốc hội?

  • Tích cực
    39.0% (16)
  • Chưa phản ánh đầy đủ
    41.5% (17)
  • Chưa xác định
    19.5% (8)
Bình chọn: 41