Bình chọn

Theo bạn: Đề xuất tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 có cần thiết với Việt Nam hay không?

  • 68.0% (68)
  • Không
    26.0% (26)
  • Không quan tâm chủ đề này
    6.0% (6)
Bình chọn: 100