Volgograd
Nhóm G
18/06 21:00
Nhóm D
22/06 18:00
Nhóm A
25/06 17:00
Nhóm H
28/06 17:00